مسیر سایت : خانه کتابخانه کتاب های تخصصی

بانک کتاب های تخصصی مهندسی صنایع

در این بخش، مجموعه ایی کامل و طبقه بندی شده از کتاب های تخصصی فارسی و انگلیسی مهندسی صنایع در زمینه های، برنامه ریزی تولید، طرح ریزی واحد های صنعتی، کنترل  پروژه، کنترل کیفیت و ... ارائه می گردد.بانک کتاب های تخصصی مدیریت

در این بخش، مجموعه ایی کامل و طبقه بندی شده از کتاب های تخصصی فارسی و انگلیسی مدیریت در زمینه های، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی، استراتژیک، سازمان و مدیریت و ... ارائه می گردد.


 

راهنمای مشاوره و خدمات مرکز علوم مدیریت آریا مدیر

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه و مقالات    

انجام تحلیل داده های آماری با نرم افزار spss

انجام تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISREL وAMOS 

اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش های TOPSIS و VIKOR

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی