مسیر سایت : خانه پایگاه مقاله بانک مقالات مقالات تحلیل داده

در این بخش مجموعه مقالات مربوط با تحلیل داده ها از قبیل مقالات تصمیم گیری چند معیاره، مثالات روش های آماری، مقالات روش های فرا ابتکاری، مقالات داده کاوی به صورت طبقه بندی شده و یکپارچه ارائه شده است.

مجموعه مقالات تصمیم گیری چند معیاره

مجموعه مقالات مرتبط با روش AHP
مجموعه مقالات مرتبط با روش ANP
مجموعه مقالات مرتبط با روش DEMATEL
مجموعه مقالات مرتبط با روش TOPSIS
مجموعه مقالات مرتبط با روش VIKOR
مجموعه مقالات مرتبط با روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)

مجموعه مقالات روش های آماری

مجموعه مقالات مرتبط با مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی
مجموعه مقالات مرتبط با رگرسیون و همبستگی

مجموعه مقالات روش های فرا ابتکاری

مجموعه مقالات مرتبط با الگوریتم ژنتیک
مجموعه مقالات مرتبط با شبکه های عصبی
مجموعه مقالات مرتبط با الگوریتم مورچگان
مجموعه مقالات مرتبط با الگوریتم زنبور عسل
مجموعه مقالات مرتبط با الگوریتم جستجو ممنوع
مجموعه مقالات مرتبط با الگوریتم رقابت استعماری

مجموعه مقالات داده کاوی