بنا بر درخواست‌های مکرر دانشجویان و محققان، دوره‌های آموزشی آریا مدیر با هدف ارتقای سطح علمی پژوهشگران، توسط اساتید با تجربه دانشگاهی برگزار می‌گردد.
این دوره‌ها شامل موارد زیر می‌باشد.
تحلیل داده‌های آماری با نرم افزارهای SPSS , LISREL , AMOS
دوره‌های تصمیم گیری چند معیاره شامل AHP, ANP. TOPSIS. VIKOR, DEMATEL
دوره‌های سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2008
مدیریت پروژه با نرم افزار MS PROJECT 2010