مسیر سایت : خانه تحلیل داده ها تصمیم گیری چند معیاره

مدل های تصمیم گیری چند معیاره

آموزش مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP
نحوه طراحی پرسشنامه AHP
دانلود مجموعه مقالات آموزشی AHP
آموزش تکنیک تحلیل شبکه ANP
دانلود مقالات آموزشی ANP
آموزش تکنیک DEMATEL
طراحی پرسشنامه DEMATEL
دانلود مقالات DEMATEL
آموزش کامل تکنیک TOPSIS
طراحی پرسشنامه TOPSIS و VIKOR
دانلود مقالات TOPSIS

تحليل پوششي داده‌ها و محاسبه کارائي
مدل هاي تحليل پوششي داده ها (DEA)
دانلود مقالات DEA
آموزش منطق فازی
سیستم استنتاج فازی
آموزش AHP فازی با حل یک مثال کاربردی
مقالات AHP فازی
آموزش TOPSIS فازی
مقالات TOPSIS فازی

کپی برداری از تمامی مطالب این سایت فقط با ذکر منبع مجاز می باشد.

 

راهنمای مشاوره و خدمات مرکز علوم مدیریت آریا مدیر

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه و مقالات    

انجام تحلیل داده های آماری با نرم افزار spss

انجام تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای LISREL وAMOS 

اولویت بندی شاخص ها به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP و ANP

شناسایی روابط درونی میان شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL

اولویت بندی گزینه ها با استفاده از روش های TOPSIS و VIKOR

روش های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی